محل تبلیغات شما
  کتاب how  do  you  doصفحه 7و 8   
کتاب how do you do تهیه شده در تلویزیون آنتاریو کانادا

  ENGLISH_PERSIAN   :language

AT THE  OFFICE

PART ONE 

GOOD MORNING

صبح به خیر

GOOD MORNING

صبح به خیر

PLEASE TAKE A FORM

لطفا یک فرم بردارید

A form?

یک فرم

Yes,please ,take  one

بله لطفا یک فرم بردارید

Where do I take it?

آن را کجا ببرم؟

Take  a seat

بفرمایید بنشینید

Take a seat?

یک جا بردارم؟

Yes , take a  seat .take a chair.

بله جایی بنشینید.روی صندلی بنشینید

Ok.where do I take the chair?

باشد.صندلی را کجا ببرم؟

You don,t  take it anywhere ;take  a seat means  sit down.please  ,  sit down

آن را به جایی نبریدtake a seatیعنیبنشینید.لطفا بنشینید

All  right

بسیارخوب

Stand  up

بلند شوید

Stand up;sit down ;  I don,t understand

بلند شو بنشین  من متوجه نمیشوم

I  mean sit down on a chair

منظورم این است که روی صندلی بنشینید

Oh.what do I do now?

اوه حالا چه کار کنم؟

Fill in the form

فرم را پر کنید

Fill in the form.fill it  with what?

فرم را پر کنم.با چی آن را پر کنم؟

I  said:fill in the  form,not  fill.fill in the  form.

گفتم آن برگه را تکمیل کنید نه اینکه آن را پر کنید.آن فرم را پر کنید.

Oh , I understand.

اوه فهمیدم.

I,ll fill  in  the form.name?

من فرم را پر خواهم کرد.نام؟

My  name?

نام من؟

Yes,what,s  your name?

بله اسم شم چیست؟

Chips.c.h.i.p.s

چیپس چ ی پ س

Thank you.i know how to spell chips.isthat your  first or  last name?

متشکرم.می دانم چه جوری چیپس را بنویسم.اسم کوچک شماست یا نامخانوادگی تان؟

First ,last  name.it,s my only name.

نام ونام خانوادگی ام.نام من همین هست.

Chips?that,s a short name.

چیپس؟نام مختصر است.

Yes , I know.it,s  short for cybernetic heuristic  integrated perception  system.now,that,s a long name.

بله می دانم .مختصر شده cyberneticheuristic  integrated  persepthion system  

که نام دور و  درازی است.

Yes .chips  .address?

بله.چیپس.آدرس؟

Address?

آدرس

Yes ,where do you live?

بله کجا زندگی می کنید؟

Oh , I live in the workshop.

اوه من در کارگاه زندگی می کنم

The  workshop?what,s the  address of the workshop?

کارگاه؟آدرس کارگاه چیست؟

The address is 1355 spadina  avenue ,Toronto ,Ontario,Canada

آدرسش شماره 1355 خیابان اسپادینا تورنتو آنتاریو کانادا

Could you repeat that please?

ممکن  است تکرار کنید لطفا؟

1355spadina  avenue ,Toronto,Ontario,Canada

شماره 1355خیابان اسپادینا تورنتو انتاریو کانادا

Please say it slowly

لطفا آهسته بگویید

1355  spadina avenue ,Toronto ,Ontario,Canada

شماره 1355 خیابان اسپادینا تورنتو آنتاریو کانادا

Postal code?

کد پستی؟

Postal code,uh what,s a postal code?

کد پستی اوه کد پستی دیگه چیه؟

This is a postal code.what is yourpostal code?

کد پستی این است.کد پستی شما چیه؟

Oh a postal code.i  don,t know my postal code

اوه کد پستی.من کد پستی ام را نمی دانم

Phone number.

شماره تلفن

Phone number?

شماره تلفن؟

What is  your telephone number?

شماره تلفن شما چیه؟

Telephone number…uh,ya…

شماره تلفن. اوه ا.

Oh do you have a telephone?

اوه شماره تلفن دارید؟

Oh ,yes we have a telephone inthe  workshop,and we have a typewriterlike yours,and  we have a clock,also  like yours,and we have an electric screwdriver.where is your electricscrewdriver?

اوه بله ما توی کارگاه تلفن داریم ویک ماشین تایپ  مثل مال شما هم داریم ویک ساعت دیواری هم مثلمال شما داریم و یک پیچ گوشتی برقی هم داریم.پیچ گوشتی برقی شما جاست؟

I just want to know your telephonenumber.

من فقط  می خواهمبدانم شماره تلفن شما چند است.

I don,t know my telephone number.

من نمی دانم شماره تلفن من چنده؟

Marital  status?

وضعیت تاهل؟

Marital status?

وضعیت تاهل؟

Marital status…are you married or areyou single?have you a wife?

وضعیت تاهلازدواج کرده اید یا مجرد هستید؟زن دارید؟

No  I  haveno wife ,I have no children,I have no son,no daughter,no parents,no mother,nofather.that,s why I want to be a person.

نه زن ندارم بچه ندارم پسر ندارم دختر ندارم پدر و مادر ندارم  نه مادری نه پدری به همین خاطر است که می خواهمانسان بشوم.

I just need to know if you,re marriedor single

من فقط نیاز دارم که بدانم آیا شما ازدواج کرده اید یا مجردید؟

No , I,m not married ,no.

نه ازدواج نکرده ام نه

So,you,re single

پس شما مجردید

No , I,m not single.that,s why my nameis chips,I,m not just one chip ,I,m lots of chips.you see;there,s one  chip,two chips,three chips,four chips,fivechips

نه من تنها نیستم.به دلیل اینکه نام من چیپس (تراشه ها)است.من فقط یکتراشه که نیستم من تعداد زیادی تراشه هستم.ببینید یک تراشه دوتراشه سه تراشه چهارتراشه  پنج تراشه

_تمرین برای آمادگی آزمون تافل (بخصوص بخشspeaking)_کتاب how do you doصفحه 7و8_{Practice to prepare For toefl testing }

Using water instead of gasoline Reactor for heat transfer!(استفاده ازگازوییل بجای آب برای انتقال حرارت راکتور!)

روش Event Tree در تحلیل حرارت راکتور

i ,a ,you ,no ,شماره ,do ,postal code ,کد پستی ,را پر ,شماره تلفن ,that s ,avenue toronto ontario ,toronto ontario canada ,spadina  avenue toronto ,phone number شماره

مشخصات

آخرین مطالب این وبلاگ

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
تلویزیون ملی ایران عکس Kristine's game Anne's collection یادوراه من Cᴏᴅᴇ Dᴇsɪɢɴ Cᴇɴᴛᴇʀ perlersmalpstam مجله فوق تخصصی صنعت و طراحی خودرو worktenstabumb کسب و کار اینترنتی و اطلاع رسانی