محل تبلیغات شما

سایت جامع مهندسی هسته ای وفیزیک هسته ای  کتاب how  do  you  doصفحه 7و 8   
کتاب how do you do تهیه شده در تلویزیون آنتاریو کانادا

  ENGLISH_PERSIAN   :language

AT THE  OFFICE

PART ONE 

GOOD MORNING

صبح به خیر

GOOD MORNING

صبح به خیر

PLEASE TAKE A FORM

لطفا یک فرم بردارید

A form?

یک فرم

Yes,please ,take  one

بله لطفا یک فرم بردارید

Where do I take it?

آن را کجا ببرم؟

Take  a seat

بفرمایید بنشینید

Take a seat?

یک جا بردارم؟

Yes , take a  seat .take a chair.

بله جایی بنشینید.روی صندلی بنشینید

Ok.where do I take the chair?

باشد.صندلی را کجا ببرم؟

You don,t  take it anywhere ;take  a seat means  sit down.please  ,  sit down

آن را به جایی نبریدtake a seatیعنیبنشینید.لطفا بنشینید

All  right

بسیارخوب

Stand  up

بلند شوید

Stand up;sit down ;  I don,t understand

بلند شو بنشین  من متوجه نمیشوم

I  mean sit down on a chair

منظورم این است که روی صندلی بنشینید

Oh.what do I do now?

اوه حالا چه کار کنم؟

Fill in the form

فرم را پر کنید

Fill in the form.fill it  with what?

فرم را پر کنم.با چی آن را پر کنم؟

I  said:fill in the  form,not  fill.fill in the  form.

گفتم آن برگه را تکمیل کنید نه اینکه آن را پر کنید.آن فرم را پر کنید.

Oh , I understand.

اوه فهمیدم.

I,ll fill  in  the form.name?

من فرم را پر خواهم کرد.نام؟

My  name?

نام من؟

Yes,what,s  your name?

بله اسم شم چیست؟

Chips.c.h.i.p.s

چیپس چ ی پ س

Thank you.i know how to spell chips.isthat your  first or  last name?

متشکرم.می دانم چه جوری چیپس را بنویسم.اسم کوچک شماست یا نامخانوادگی تان؟

First ,last  name.it,s my only name.

نام ونام خانوادگی ام.نام من همین هست.

Chips?that,s a short name.

چیپس؟نام مختصر است.

Yes , I know.it,s  short for cybernetic heuristic  integrated perception  system.now,that,s a long name.

بله می دانم .مختصر شده cyberneticheuristic  integrated  persepthion system  

که نام دور و  درازی است.

Yes .chips  .address?

بله.چیپس.آدرس؟

Address?

آدرس

Yes ,where do you live?

بله کجا زندگی می کنید؟

Oh , I live in the workshop.

اوه من در کارگاه زندگی می کنم

The  workshop?what,s the  address of the workshop?

کارگاه؟آدرس کارگاه چیست؟

The address is 1355 spadina  avenue ,Toronto ,Ontario,Canada

آدرسش شماره 1355 خیابان اسپادینا تورنتو آنتاریو کانادا

Could you repeat that please?

ممکن  است تکرار کنید لطفا؟

1355spadina  avenue ,Toronto,Ontario,Canada

شماره 1355خیابان اسپادینا تورنتو انتاریو کانادا

Please say it slowly

لطفا آهسته بگویید

1355  spadina avenue ,Toronto ,Ontario,Canada

شماره 1355 خیابان اسپادینا تورنتو آنتاریو کانادا

Postal code?

کد پستی؟

Postal code,uh what,s a postal code?

کد پستی اوه کد پستی دیگه چیه؟

This is a postal code.what is yourpostal code?

کد پستی این است.کد پستی شما چیه؟

Oh a postal code.i  don,t know my postal code

اوه کد پستی.من کد پستی ام را نمی دانم

Phone number.

شماره تلفن

Phone number?

شماره تلفن؟

What is  your telephone number?

شماره تلفن شما چیه؟

Telephone number…uh,ya…

شماره تلفن. اوه ا.

Oh do you have a telephone?

اوه شماره تلفن دارید؟

Oh ,yes we have a telephone inthe  workshop,and we have a typewriterlike yours,and  we have a clock,also  like yours,and we have an electric screwdriver.where is your electricscrewdriver?

اوه بله ما توی کارگاه تلفن داریم ویک ماشین تایپ  مثل مال شما هم داریم ویک ساعت دیواری هم مثلمال شما داریم و یک پیچ گوشتی برقی هم داریم.پیچ گوشتی برقی شما جاست؟

I just want to know your telephonenumber.

من فقط  می خواهمبدانم شماره تلفن شما چند است.

I don,t know my telephone number.

من نمی دانم شماره تلفن من چنده؟

Marital  status?

وضعیت تاهل؟

Marital status?

وضعیت تاهل؟

Marital status…are you married or areyou single?have you a wife?

وضعیت تاهلازدواج کرده اید یا مجرد هستید؟زن دارید؟

No  I  haveno wife ,I have no children,I have no son,no daughter,no parents,no mother,nofather.that,s why I want to be a person.

نه زن ندارم بچه ندارم پسر ندارم دختر ندارم پدر و مادر ندارم  نه مادری نه پدری به همین خاطر است که می خواهمانسان بشوم.

I just need to know if you,re marriedor single

من فقط نیاز دارم که بدانم آیا شما ازدواج کرده اید یا مجردید؟

No , I,m not married ,no.

نه ازدواج نکرده ام نه

So,you,re single

پس شما مجردید

No , I,m not single.that,s why my nameis chips,I,m not just one chip ,I,m lots of chips.you see;there,s one  chip,two chips,three chips,four chips,fivechips

نه من تنها نیستم.به دلیل اینکه نام من چیپس (تراشه ها)است.من فقط یکتراشه که نیستم من تعداد زیادی تراشه هستم.ببینید یک تراشه دوتراشه سه تراشه چهارتراشه  پنج تراشه


Using water insteadof gasoline Reactor for heat transfer!

  

 Soviet experts
Have analyzed
Another field ofnuclear energy
  Or a smallcentral transportation

One of the benefits of nuclear energy
  That the fuelconsumption is negligible

But stay in remote areas where power supply can beused as non-accessible andThrows

Will be very much

One of the smallest centrals announced by scientists

Called central Ardous

Organic materials which are liquid

Is  transmitted

Temperature Reactor

By pure  Gasoline instead of water

One of the properties of the oil is  who

As a result, radiation, reactor, no radiation.

Taken from the book: What is energy?
Author: M Vasylyf
Translator: Sh .razmara

کارشناسان شوروی رشته دیگری از انرژیهسته ای یا سانترال های کوچک قابل حمل ونقل را مورد بررسی قرارداده اند.یکی ازمزایای انرژی اتمی که همان مصرف سوخت ناچیز آن است اگربرای تغذیه انرژی برقدر نقاط دور افتاده وغیر قابل دسترس وپرت بکار رود بسیار زیاد خواهد شد.یکی ازکوچکترین سانترالهای معرفی شده توسط دانشمندان سانترالی است بنام Ardousآردوس که دارای مواد ارگانیک مایع میباشد.حرارتراکتور توسط گازوییل خالص بجای آب به آن منتقل میشود.یکی از خواص گازوییل در ایناست که در نتیجه تشعشعات راکتور,رادیوآکتیو نمیشود.
گرفته شده از کتاب:از انرژی چهمیدانید؟
نویسنده:م.واسیلیف
مترجم:ش.رزم آزما


تحلیل درخت رویداد (ETA)

تحلیل درخت رویداد (Event Tree Analysis):

روش تحلیل درخت رویداد (Event Tree Analysis)، همانند تحلیل درخت خطا (Fault Tree Analysis) یک ابزار در ارزیابی ریسک است که می ‏تواند به صورت كیفی و یا كمی بکار گرفته شود. اگر به صورت کیفی بکار رود ابزاری در خدمت شناسایی مخاطرات است و در صورتیکه کمی شود در ارزیابی ریسک کاربرد خواهد داشت. هنگامی كه عملكرد موفق یک سیستم وابسته به عملكرد تعیین شده زیر سیستم‏ های مربوطه باشد، درخت رویداد ابزار مناسبی جهت تحلیل این سیستم‏ ها خواهد بود. این تحلیل عموماً برای سیستم‏ های پیچیده كاربرد دارد. معمولاً هر درخت رویداد با یک حادثه اولیه شروع شده و سپس این حادثه اولیه منجر به پیامدهای بعدی خواهد شد، در نتیجه جهت تحلیل کیفی تر می‏ توان این توالی ها را به صورت مدل درخت رویداد درآورد.
روش تحلیل درخت رویداد به منظور محاسبه احتمال پیامدهای متنوعی كه در صورت وقوع یک واقعه ابتدایی ممكن است رخ دهد، مورد استفاده قرار می گیرد. برخلاف درخت خطا که دلایل یک واقعه نامطلوب کلی به جزئیات واکاوی شده و تحلیل می‏ شود در درخت رویداد با شروع از یک واقعه آغازکننده سعی در پیش بینی توالی وقایع می‏ شود تا حالات ممکن ایمن یا آسیب ‏رسان کشف شود. یک نمونه درخت رویداد در شكل (1)  نشان داده شده است.


    
     Event Tree Analysis (ETA)
شکل 1. درخت رویداد مربوط به رهایش گاز


این روش تکنیکی برای ارزیابی حوادث خطرناکی است که پیشگیری از آن نیاز به مراقبت‏ های ویژه دارد. مواردی مانند نفت و گاز تحت فشار، سیال‏ های بسیار داغ، تجهیزات در ارتفاع، اشیای متحرک مانند بالگردها و کشتی‏ ها، مواد منفجره، مواد رادیو اکتیو، سرو صدا و مواد سمی. این روش غالبا در فازهای اول پروژه انجام می شوند یعنی زمانی که پروژه در فاز طراحی مفهومی و مهندسی است. البته نیاز نیست که طراحی تفصیلی به طور کامل تمام شده باشد اما اجرای این روش در شروع پروژه موجب می شود که در صورت وجود خطری بارز، بتوان به راحتی و پیش از آنکه هزینه زیادی متحمل شویم پیشگیری کنیم.

 

مزایا:

- این روش قابلیت نمایش گرافیکی از روند شکل‏ گیری یک حادثه را ارائه می دهد.
- با استفاده از این روش تمامی حالت‏ های خروجی از یک حادثه اولیه مورد بررسی قرار می گیرد و اهمیت عملکرد یا شکست سیستم‏ های کنترلی ارزیابی می‏ شود. 


معایب:

- اغلب برای انجام آن نیاز است تا خطرات پیشتر به وسیله یک روش دیگر شناسایی و پیامدهای آن ها مشخص شود.
- در این روش به سختی می توان تاخیر عملکرد سیستم ‏های کنترلی را ارزیابی کرد و نوع تحلیل آن بر مبنای موفقیت یا شکست کامل عملکرد است.
- این روش پیچیدگی‏ ها و محدودیت‏ هایی دارد که نمی‏ توان به راحتی برای هر خطری از آن بهره برد.


منتخبی بر pdf  برای دانلود  که در مطلب قبلی ارائه شده  در زیربیان می گردد

**زن ,چون مرد در تمام اینها آزاد است.زن هرگزبا مرد فرقی ندارد.آری در اسلام زن باید حجاب داشته باشد,ولی لازم نیست که چادر باشد.بلکه زن میتواند هر لباسی راکه حجابش را به وجود آورد اختیار کند صفحه389 کتاب آیین انقلاب اسلامی

**اسلام می خواهد شخصیت زن راحفظ کند صفحه 389 کتاب آیین انقلاب اسلامی

**زن در ضمن عقد ازدواج میتواند حق طلاق را برای خودش به وجود آورد.صفحه 389 کتاب آیین انقلاب اسلامی

;**در صورتی که در زمانی که پیغمبر اسلامآمد ,زنها را هیچ حساب می کردند.صفحه 389کتاب آیین انقلاب اسلامی

.**البته یک احکام خاص به مرداست که مناسب با مرد است;یک احکام خاص به زن است ,که مناسب با زن است.صفحه389و390 کتاب آیین انقلاب اسلامی

**زن ومرد همه آزادند دراینکه دانشگاه بروند صفحه 390 کتاب آیین انقلاب اسلامی

**آنی که مخالفند ,این است که اینطوری که اینهازن را می خواهند بار بیاورند که یک ملعبه ای در دست مردها باشد,به قول شاه:"زن خوب استفریبا باشد"!صفحه 390 کتاب آیین انقلاب اسلامی

**ما می خواهیم زن آدم باشدمثل سایر آدمها,انسان باشد مثل سایر انسانها, آزاد باشد مثل آزادها.صفحه 390 کتاب آیین انقلاب اسلامی

**هم اکنون ن مسلمان ایران,در مبارزات ی و تظاهراتبر ضد شاه شرکت دارند.صفحه 390 کتاب آیین انقلاب اسلامی

**در تمام جهاتی که مرد حقدارد,زن هم حق دارد.صفحه 390کتاب آیین انقلاب اسلامی

**اسلام خواسته است که زنومرد,حیثیت انسانی شان محفوظ باشدصفحه 390کتاب آیین انقلاب اسلامی

**اینکه در خارج منعکس کردهاند که در اسلام با زنها ,با خشونت رفتار می شود ,امر غیر صحیحی است و تبلیغاتباطلی است که از مغرضین حاصل شده و الا مرد و زن هر دویشان در اسلام اختیارات  دارند.صفحه 390 کتاب آیین انقلاب اسلامی

**آنقدری که اسلام به زن خدمتکرده ,خدا می داند به مرد خدمت نکرده;آنقدر که به زن خدمت کرده.صفحه 391کتاب آیین انقلاب اسلامی

,**اما نه اینکه زن یک چیزی بشود که آقادلشان می خواهد که بزک کرده بیاید توی جامعه وبا مردم چه بشود,مخلوط بشود.صفحه 391کتاب آیین انقلاب اسلامی

**زنها مردان شجاع را در دامنخود بزرگ می کنند.صفحه 392 کتاب آیین انقلاب اسلامی

**قرآن کریم انسان ساز است,و زنها نیز انسان ساز.صفحه 392کتاب آیین انقلاب اسلامی

**وظیفه زنها انسان سازی است.صفحه 392کتاب آیین انقلاب اسلامی

**اگر زنهای انسان ساز ازملتها گرفته بشود,ملتها به شکست و انحطاط مبدل خواهند شد,شکست خواهند خورد,منحط خواهند شد.صفحه 392کتاب آیین انقلاب اسلامی


مطالب زیر  درمورد ن از کتاب آیین انقلاب اسلامی گزیده ایاز اندیشه ها  و آرای امام خمینی جلد دوماز صفحه 388تاصفحه 402 می باشد که بصورت pdf برای دانلود در زیر بیان می گردداین کتاب از منابع کتاب انقلاب اسلامیوچرایی وچگونگی رخداد آن است که در دانشگاهها تدریس میشود. ودر کتب عرفان اسلامی (11جلد نویسنده :حسین انصاریان )که به عنوانکتاب داستان میخواندم امام خمینی رابینای راه مسیحای زمان بت شکن زمان ومکمل کاملمیدانستندکه نویسنده گفته بود بارها وبارها به دست بوسی ایشان نائل شده بودندبر اساس هوش فضایی چون در دبیرستان تیز هوشان درس خوانده ام کتب آیینانقلاب اسلامی ایران نوشته امام خمینی از منابع کتاب انقلاب اسلامی ایران که دردانشگاهها تدریس میشود و کتاب انقلاب اسلامی و چرایی وچگونگی رخداد آن را  کهدر دانشگاهها تدریس میشود ومنابع ذکر شده در انتهای آن کتاب را به عنوان نقشه راهبرای پیشرفتهای هسته ای معرفی وپیشنهاد میکنیم ومیتوانید به بعضی از آنها به عنوانکتاب داستان نگاه کنید

دانشجویان عزیز رشته مهندسی هسته ای می توانید درهنگام ازدواج ویاخواستگاری از همسر خود(زن خود) از اندیشه های امام در ارتباط با ن از کتاب آیینانفلاب اسلامی گزیده ای از اندیشه ها وآرای امام خمینی استفاده کنید  که در زیر بیان میگردد

دانلود


منتخبی از pdfکه برای دانلود در بالا قرار داده شده در مطلب بعدی بیان می گردد
ما در آزمون تافل موفق می شویم.صفحه 15 کتاب how do you doهمراه ترجمه آن جهت آمادگی برای امتحان تافل toeflF:I ,M  A   PERSON

من انسان هستم

C:WHAT ,A PERSON
انسان چیه؟
F:OH,WELL  UM
اوه  خب  اوم
C:ARE  THESE  PERSONS
F:OH   YES   THESE  ARE   PERSONS   OR    people
اوه بله این ها انسان یا آدم هستند
c:mm  nice  people
هوم  انسان های خوب
f:thank  you.these  are  my  family
متشکرم.این ها (اعضای )خانواده من هستند
c:mm  .who   is  the  tall   person
هوم . آن آدم قد بلند کیه؟
f:that  is  my  husband
آن  شوهر من است
c:what ,s    his  name
آسمش چیه
f:johnny
جانی
c:is  that  his  full  name
اسم کاملش جانی است؟
f:no his  full name  is   johnny  stone
نه نام کاملش جانی استون  است
c:that ,s   the  same   as  your  name
همان نام خانوادکی شماست
f:oh   yes   we  are    married.he  s   my  husband    and  i  , his  wife
اوه بله ما ازدواج  کرده ایم.او شوهر من است ومن زن او هستم
c:oh  who   are  these   people
اوه  این انسانها کی هستند؟
f:these   are  my  parents     my   faTHER  AND  MY  MOTHER
این ها  والدین من هستند پدرم ومادرم
C:AND  WHO  ARE  THESE  SMALL  PEOPLE
و این انسانهای کوچولو کی هستند
F:THOSE  ARE   MY  CHILDREN  MY  SON  AND  MY  DAUGHTER
آنها بچه های من هستند پسرم ودخترم
C:MM    THAT,S A LOT  OF  PEOPLE
اوه خیلی آدم آنجاست
F:YES  YOU  CAN  HAVE   A  LOT  OF  PEOPLE  IN  A  FAMILY.GRAND   PARENTS  ,PARENTS,CHILDREN  ,GRAND CHILDREN
بله در یک خانواده می تواند تعداد آدم زیادی باشد.پدر مادر بزرگ ووالدین وبچه ها  و نوه ها

قدرت روحی انسان ,اساس پیروزی .  باور انسان اساس تمام امور است

 

اساس همه شکستها و پیروزیها از خود آد م  شروع می شود.انسان اساس پیروزی است واساس شکست است.

باور انسان اساس تمام اموراست.غربیان و در سابق انگلستان و بعد از او آمریکا وسایر کشورهای قدرتمند دنبالاین بودند که با تبلیغات دامنه دار خودشان به ممالک ضعیف بباورانند که ناتوان اند, بباورانند که اینها نمی توانند هیچ کاری انجام بدهند,اینهاباید در صنعت ,نظام,در ادارهکشورها,دستشانبه طرف قدرتهای بزرگ از شرق و غرب دراز باشد.آنهایی که می خواستند مخازن اینکشورهای ضعیف را ببرند ,نقشهدرست فکر کرده آنها این بود که مردم این کشور را,ملت این کشور را,باورشان بیاورند که خودشان ناتوانند ,ناتوانی را به خورد کشورهای مستضعف بدهند و خود مردم باور] کنند [که ما نمیتوانیم صنعتی را خودمان ایجاد کنیم و نمی توانیم لشکری را خودمان اداره کنیم و نمیتوانیم اداره مملکت خودمان را بکنیم.این باور که به وسیله تبلیغات غریزدگان در اینممالک پیاده شد ,اینکشورها را به تباهی وعقب ماندگی کشاند.هر کاری را که انسان باورش این است که ضعیف است نسبت به آن کار ,نمی تواند آن کاررا انجام بدهد.هر قدر,قدرت ارتشی زیاد باشد ,لکن قدرت روحی نداشته باشد و باورش آمدهباشد که در مقابل فلان قدرت وفلان قدرت نمی تواند ایستادگی کند,این ارتش محکوم به شکست استوهرکشوری که اعتقادش این باشد که نمی تواند خودش صنعتی را ایجاد کند این ملت محکومبه این است که تا آخر نتواند واین اساس نقشه هایی بوده است که برای ملل ضعیف دنیا قدرتهای بزرگکشیده اند  و قلمفرسایانی که در راه آنهاقلمفرسایی می کردند وغربزدگانی که وابسته به آنها بودند,این مطلب را به طور وسیع تبلیغ کردند,به طوری که این ممالک باورشان آمده بود که هیچ کاری از آنها ساختهنیست وهیچ امری از امور کشوری ولشکری و صنعت وسایر اموری که در تمدن بشر دخالتدارد از عهده اینها ساخته نیست وباید از غرب واز قدرتهای بزرگ اینها تبعیت کنند ,لشکرشانمستشار لازم دارد وکشورشان مدبر.این باور مادامی که در کشورهای جهان و کشورهایمستضعف هست ,برایخاطر همین باور تا آخر مبتلا و وابسته هستند.

شماچنانچه باورتان آمده باشد که نمی توانید صنعت درست بکنید و نمیتوانید صنایع بزرگ و کوچک را و چیزهایی که احتیاج به غرب بوده است خودتان آنها رادرست بکنید,تا اینباور هست ,نمیتوانید که انجام بدهید.اول باید خودتان را درست کنید ;اول باید باورتان بیاید که ما هم انسانیم,ما هم قدرت تفکر داریم,ما هم قدرت صنعت داریم.این قدرت در همه افراد بشر بقوه هست.اگر اینباور برای شما پیدا شد ]موفقخواهید بود[.با این تجربه ای که در این دو سال شماها کردید,دیدید کهآن حرفهایی که گفته می شده است تبلیغات بوده است ومسائل آن طور نبوده است.اینتبلیغات بوده است که در مقابل قدرتهای بزرگ نمی شود نفس کشید و باید تسلیم قدرتهایبزرگ شد.

 

منبع:مبحث قدرت روحی انسان,اساس پیروزی از عوامل پیروزی انقلاب اسلامی صفحه 232 و 233 و 234ازکتاب آیین انقلاب اسلامی  گزیده ای ازاندیشه ها وآرای امام خمینی جلد اول . این کتاب از منابع کتاب انقلاب اسلامیوچرایی وچگونگی رخداد آن هست  که دردانشگاه ها تدریس  می شود

 


مروری بر مبانی فیزیکی مهندسی هسته ای شامل موارد زیر:

مقدمه ای بر فیزیک راکتور_انواع مختلف واکنش های هسته ای_سطح مقطع و شار نوترون_بحث درباره توزیع ماکسول گازها در یک محیط بسته و توزیع ماکسول برای نوترونهای حرارتی وتوزیع شار نوترونهای حرارتی در یک قلب راکتور با ترکیبی از سوخت اورانیوم آب غلاف  اسیدبوریک  -حل 3تا 5 مسئله_واکنشهای پراکندگی کشسان در سامانه آزمایشگاهی و سامانه مرکزجرم ورابطه کاهش انرژی در زاویه خاص سامانه مرکز جرم وارتباط بین دو سامانه_بحث در رابطه شش ضریبی (      KEFF=NFPEP1P2ونمایش تاثیر گام شبکه غنای سوخت وتغییرات دما بر تغییرات ضریب تکثیر_نمایش کل فرآیند از طریق نمایش تصویری بر روی پرده_معادله ترابرد نوترون برحسب متغیرها_ادامه بحث درباره معادله ترابرد نوترون برحسب متغیرها_نقش واهمیت متغرهای آن وتفاوت آنها باهم_بسط توابع غیر خطی ناشی پراکندگی ناهمسانگرد وشرایط مرزی و فصل مشترک به کمک هارمونیکهای فضایی ودر حالت تقارن استفاده از توابع اندر(با بسط هرمیت و بسط لاگور ویا بسط چپیچف)_روشهای ساده سازی معادله ترابرد نوترون  به منظور امکان حل آن و در نهایت استخراج معادله پخش_نظریه کند شدن نوترونها در محیط آب سبک و دیگر کند کننده ها  وطیف انرژی نوترونها در روی کند شدن ونظریه فرمی_استخراج معادله پخش  وقانون فیگ و بحث درباره شرایط حل معادله با ذکر مثال_معادله د و گروهی ویک ونیم گروهی  (یک گروهی اصلاح شده)و گاهی معادله چهار گروهی_رزونانس های بویژه سطح مقطع ها واثرات آن بر طیف نوترون هادرقلب راکتورورابطه ویگنر بطور کلی_ادامه بحث درباره رزونانس ها و رابطه رزونانس ها در اندر کنش گیراندازی  وپراکندگی و اثر دمای سوخت برپهنای رزونانس ها_پدیده دوپلر(اشاره ای به راکتیویته فیدبک)_محاسبه میزان مصرف سوخت در طول سیکل اول کار راکتور و تولیداکتینیدها واثرات آنها بر کارکرد راکتور
مروری بر مبانی فیزیکی مهندسی هسته ای شامل موارد زیر:

معادله پخش_توزیع ماکسول(ماکسول بولتزمن)_توزیع انرژی_اصول حاکم بر دینامیک_دینامیک بر اصل پایستگی انرژی بنا شده_اصل حاکم بر ترمودینامیک_اصل
آنتروپی_تعریف ریاضی آنتروپی_ماکرو حالت_میکرو حالت_تعریف استرلینگ_جمع بندی توزیع ماکسولی_توزیع ماکسول بولتزمن_پدیده رزونانس_سطح مقطع_فرمول رزونانس(مدل برایت وینگر)_مدل یک ترازی برایت وینگ_رابطه اصل عدم قطعیت_محاسبه P(احتمال فرار از رزونانس)_حل تعدادی مثالپاورپوینت بسیار زیبا در زمینه مبانی فیزیکی  مهندسی هسته ای شامل موارد زیر:

واکنش نوترون با سوخت هسته ای_انرژی بستگی نوکلیون در هسته_واکنش نوترون با سوخت هسته ای_زایش یا باروری سوخت(تبدیل u238به pu239)_
BREADING_نوترونهای آنی شکافت_واکنش نوترون با سوخت هسته ای_نوترونهای تاخیری_فیزیک هسته ای واکنش های زنجیری_محاسبه سطح مقطع_انواع برهم کنشهای نوترون وسطح مقطع های آنها_محاسبه نرخ واکنشهای هسته ای با نوترون_رزونانس_افت شار در رزونانس_انواع برخورد_پراکندگی کشسان_پراکندگی نا کشسان_پراکندگی رزونانس_سطح مقطع دیفرانسیلی_اثر حرکت نسبی نوترون وهسته هدف_نواحی انرژی نوترونها (ناحیه سریع_ناحیه رزونانس_ناحیه کند_ناحیه سرد_ناحیه فوق سرد)ناحیه حرارتی_ناحیه رزونانس_سطح مقطع شکافت عناصر مختلف_نسبت جذب پرتوزابه شکافت_واکنش نوترونهای حاصل از شکافت به انرژی نوترون فرودی_انواع تابش در واکنش زنجیری_تغییرات 1تا Nهسته های شکافان با انرژی_فرآیند اندرکنش نوترونهای سریع با هسته های محیطی معادله ترابرد نوترون_کندشدن نوترونها_نوترون شبیه یک موج است_معادله ترابرد نوترون_سطح مقطع میکروسکوپی_دونوع عمل ترابرد رخ می دهد_کمیتهای فیزیکی بنیادی_واحدهای فیزیکی_متغیرهای فضایی و زاویه ای_توزیع زاویه ای نوترونها_مشتقات متعدد_دیفرانسیل از معادله ترابرد نوترون_معادله ترابرد نوترون_مدل برخورد_معادله ترابرد نوترون برحسب شار زاویه ای_روش های مختلف حل معادله ترابرد نوترون_روش استفاده از متغیر زاویه ای_روش استفاده از متغیر انرژی_مدلهای مختلف راکتور_ساده سازی ومتقارن بودن قلب_ساده ترین مدل قلب_ادامه معادله ترابرد نوترون_مدل تئوری پخش تک سرعتی_برهم کنشهای نوترون در   نواحی انرژی مختلف_اثر رزونانس بر شار و پدیده خود حفاظی_پارامترهای کند کنندگی برای کند کننده های متداول_چند تعریف از (چگالی برخورد_چگالی کند شدن_لتارجی_قدرت کند کنندگی_نسبت کند کنندگی)
قدرت روحی انسان ,اساس پیروزی .  باور انسان اساس تمام امور است

 

اساس همه شکستها و پیروزیها از خود آد م  شروع می شود.انسان اساس پیروزی است واساس شکست است.

باور انسان اساس تمام اموراست.غربیان و در سابق انگلستان و بعد از او آمریکا وسایر کشورهای قدرتمند دنبالاین بودند که با تبلیغات دامنه دار خودشان به ممالک ضعیف بباورانند که ناتوان اند, بباورانند که اینها نمی توانند هیچ کاری انجام بدهند,اینهاباید در صنعت ,نظام,در ادارهکشورها,دستشانبه طرف قدرتهای بزرگ از شرق و غرب دراز باشد.آنهایی که می خواستند مخازن اینکشورهای ضعیف را ببرند ,نقشهدرست فکر کرده آنها این بود که مردم این کشور را,ملت این کشور را,باورشان بیاورند که خودشان ناتوانند ,ناتوانی را به خورد کشورهای مستضعف بدهند و خود مردم باور] کنند [که ما نمیتوانیم صنعتی را خودمان ایجاد کنیم و نمی توانیم لشکری را خودمان اداره کنیم و نمیتوانیم اداره مملکت خودمان را بکنیم.این باور که به وسیله تبلیغات غریزدگان در اینممالک پیاده شد ,اینکشورها را به تباهی وعقب ماندگی کشاند.هر کاری را که انسان باورش  این است که ضعیف است نسبت به آن کار ,نمی تواند آن کاررا انجام بدهد.هر قدر,قدرت ارتشی زیاد باشد ,لکن  قدرت روحی نداشته باشد و باورش آمدهباشد که در مقابل فلان قدرت وفلان قدرت نمی تواند ایستادگی کند,این ارتش محکوم به شکست استوهرکشوری که اعتقادش این باشد  که نمی تواند خودش صنعتی را  ایجاد کند این ملت محکوم  به این است که تا آخر نتواند واین اساس نقشه هایی بوده است که برای ملل ضعیف دنیا قدرتهای بزرگکشیده اند  و قلمفرسایانی که در راه آنهاقلمفرسایی می کردند وغربزدگانی که وابسته به آنها بودند,این مطلب را به طور وسیع تبلیغ کردند,به طوری که این ممالک باورشان آمده بود که هیچ کاری از آنها ساختهنیست وهیچ امری از امور کشوری ولشکری و صنعت وسایر اموری که در تمدن بشر دخالتدارد از عهده اینها ساخته نیست وباید از غرب واز قدرتهای بزرگ اینها تبعیت کنند ,لشکرشانمستشار لازم دارد وکشورشان مدبر.این باور مادامی که در کشورهای جهان و کشورهایمستضعف هست ,برایخاطر همین باور تا آخر مبتلا و وابسته هستند.

شماچنانچه باورتان آمده باشد که نمی توانید صنعت درست بکنید و نمیتوانید صنایع بزرگ و کوچک را و چیزهایی که احتیاج به غرب بوده است خودتان آنها رادرست بکنید,تا اینباور هست ,نمیتوانید که انجام بدهید.اول باید خودتان را درست کنید ;اول باید باورتان بیاید که ما هم انسانیم,ما هم قدرت تفکر داریم,ما هم قدرت صنعت داریم.این قدرت در همه افراد بشر بقوه هست.اگر اینباور برای شما پیدا شد ]موفقخواهید بود[.با این تجربه ای که در این دو سال شماها کردید,دیدید کهآن حرفهایی که گفته می شده است تبلیغات بوده است ومسائل آن طور نبوده است.اینتبلیغات بوده است که در مقابل قدرتهای بزرگ نمی شود نفس کشید و باید تسلیم قدرتهایبزرگ شد.

 

منبع:مبحث قدرت روحی انسان,اساس پیروزی از عوامل پیروزی انقلاب اسلامی صفحه 232 و 233 و 234ازکتاب آیین انقلاب اسلامی  گزیده ای ازاندیشه ها وآرای امام خمینی جلد اول . این کتاب از منابع کتاب انقلاب اسلامیوچرایی وچگونگی رخداد آن هست  که دردانشگاه ها تدریس  می شود

 


متنی اثرگذار از امامخمینی به مناسبت ارتحال امام خمینی

(به مناسبت ارتحالبنیانگذار ومعمار کبیر انقلاب اسلامی ایران,امام خمینی)متنی اثرگذار از امام خمینی را در زیر برایتان بیان می کنم

 

 

اکنون که می بینم شمافرزندان عزیز ,شاهراه اساس را یافته و بر پایه وحدت اسلامی به هم پیوسته اید ,و نور تابناک قرآن مجید_دستور آزادی ملل ضعیف و راهنمای چگونگی نهضتمردان تاریخ  و پیمبران پاک در هر عصری برضد ستمگران و استثمارو استعمارپیشگان _بر قلبهای شما پرتو افکنده است, به خود نوید می دهم که به خواستخدای بزرگ آتیه درخشان زندگی  نزدیکی درانتظار ملل مظلوم است.

 

متن بالا مربوط استبه صفحه 226 کتاب آیین انقلاب اسلامی گزیده ای از اندیشه ها و آرای امام خمینی جلد اول  مربوط به مبحث اسلام,راهنمای وحدت از مبحث مربوط به مبحث عوامل پیروزی انقلاب اسلامی,این کتاب از منابع {کتابانقلاب اسلامی و چرایی و چگونگی رخداد آن} است که در دانشگاهها تدریس می شود. ودر کتب عرفان اسلامی (11جلد نویسنده :حسین انصاریان )که در بازارموجود و مجاز است, امام خمینی رابینای راه مسیحای زمان بت شکنزمان ومکمل کامل میدانستندکه نویسنده گفته بود بارها وبارها به دست بوسی ایشاننائل شده بودند.ودر پایان آرزومیکنم کنکور فوق لیسانس و پزشکی دانشگاههای ایران و (بطور کلی کنکور ورودیدانشگاههای ایران) به خصوص دانشگا ههای آزاد اسلامی,برداشته شود(مانند کنکور ورودی لیسانس دانشگاه آزاد  اسلامی) تا دانشجویان بتوانند بر اساس علاقهوارد رشته های دانشگاهی مورد علاقه خود شوند.

درپناه حق باشید.

 


(کاهش شهریه دانشگاه آزاد اسلامی و دادن وامهای بلاعوض) به دانشجویان در حال تحصیل در مقطع phd مهندسیهسته ای(nuclear engineer) در دانشگاه های آزاداسلامی,دغدغه امروز جامعه هسته ای ایرانیان
حضرت آیت الله ای (مقام معظم رهبری) : گاهی رنج و زحمت زنده نگه داشتن خون شهید , از خود شهادت کمتر نیست.

صفحه 215 کتاب آیین انقلاب اسلامی"جلد اول"(گزیده ای ازاندیشه ها وآرای امام خمینی)در مبحث اتکال به خدا از مباحث مربوط به مشیت الهی و عوامل پیروزی انقلاباسلامی

,به نقل قول از امامخمینی نوشته شده است

{{ما می دانیم که این انقلاب بزرگ که دست جهانخواران و ستمگران را ازایران بزرگ کوتاه کرد ,با تاییدات غیبی الهیپیروز گردید}}

وهمچنین در صفحه 216 کتاب آیین انقلاب اسلامی "جلد اول"(گزیده ای از اندیشه ها وآرای امام خمینی) در مبحث امدادهای غیبی از مباحث مربوط به مشیت الهی وعوامل پیروزی انقلاب اسلامی

,به نقل از امام خمینی نوشته شده است

بنابراین شک نباید کرد که انقلاب اسلامی ایران از همه انقلابها جدا است:هم در پیدایش و هم در کیفیت مبارزه و هم در انگیزه انقلاب و قیام . وتردید  نیست که این یک تحفه الهی و هدیه غیبی بوده که از جانب خداوند منان بر این ملت مظلوم و غارتزده عنایت شده است.

ودر کتب عرفان اسلامی (11جلدنویسنده :حسین انصاریان )که به عنوان کتاب داستان میخواندم امام خمینی رابینای راهمسیحای زمان بت شکن زمان ومکمل کامل میدانستندکه نویسنده گفته بود بارها وبارها بهدست بوسی ایشان نائل شده بودند

بنابراین ما باید از این فرصت که انقلاب اسلامی سال 1357برای ما بهوجود آورده استفاده کنیم و از این مسئله که امروز,دردانشگاههای آزاد اسلامی امکان تحصیل در مهندسی هسته ای (nuclearengineer)در مقطع لیسانس و فوق لیسانس ودکتری(                 BS,MS,PhD)اقدام به جذب دانشجومیکند(ودر مقطع کارشناسی مهندسی هسته ای در دانشگاه آزا د اسلامی بدون آزمون و براساس علاقه اقدام به جذب دانشجو می نماید) حداکثر استفاده را بنماییم .با توجه بهاینکه خودم شاهد بودم عده ای به دلیل شهریه دانشگاه آزاد اسلامی ,رشته مهندسی هسته ای را رها کرده اند,خواهشمندهستم که حداقل به دانشجویان در حال تحصیل در مقطع PHDدانشگاههای آزاد اسلامی ,وام های بلاعوض داده شودکه شهریه ای که ایندانشجویان پرداخت می کنند (حداقل در حد شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در رشتهمهندسی هسته ای )باشد وبقیه شهریه بصورت وام های بلاعوض داده شود.در حال حاضرشهریهدانشگاه آزاد اسلامی  در مقطع          phdبرای رشته مهندسیهسته ای (nuclear engineer ) در طی (دو یا چهار سال)حدود صد میلیون تومان می شود.ضمن اینکه برای کسی که مثلا در phdمهندسیهسته ای دانشگاه های آزاد اسلامی درس می خواند باید زمینه کار او,در صنعت و تکنولوژی هسته ای ایران (مثلاحداقل درتاسیسات و تکنولوژینطنز اصفهان)فراهم باشد که چنانچه به این دانشجوها وام بلاعوض (برای شهریهدانشگاههای آزاد اسلامی)داده شود از روی کاری که به این دانشجوها(در صنعت هسته ایایران)داده میشود کسر گردد.

ضمن اینکه در صفحه 215 کتاب آیین انقلاب اسلامی(گزیده ای ازاندیشه هاوآرای امام خمینی) جلد اول در مبحث اتکال به خدا از مباحث مربوط به مشیت الهی وعوامل پیروزی انقلاب اسلامی ,به نقل قول از امامخمینی نوشته شده است:

جوانهای ما  الان هم پیش من میآیند,بعضی از آنها ,و میگویند که شما دعا کنید که ما شهید بشویم .این  رمز پیروزی بود که همان طوری که در صدر اسلام مسلمین با این رمز پیش بردند ,ملت ما هم با این رمز پیش برد;وبا اینرمز است که ملتها می توانند پیش ببرند.

ودر کتب عرفان اسلامی (11جلدنویسنده :حسین انصاریان )که به عنوان کتاب داستان میخواندم امام خمینی رابینای راهمسیحای زمان بت شکن زمان ومکمل کامل میدانستندکه نویسنده گفته بود بارها وبارها بهدست بوسی ایشان نائل شده بودند

همچنین به نقل از امام  خمینیدر کتاب آیین انقلاب اسلامی "جلد دوم"(گزیده ای از اندیشه و آرای امامخمینی ) صفحه 581 در مبحث (زیر بنا اقتصاد نیست ) از مباحث مربوط به خطوط کلیاقتصاد اسلامی و اقتصاد نوشته شده است:

آنهایی که دم از اقتصاد می زنند و زیر بنای همه چیز را اقتصاد میدانند از باب اینکه انسان را نمی دانند یعنی چه,خیال میکنند که انسان هم یک حیوانی است که همان خورد و خوراک است ! منتها خورد و خوراکاین حیوان با حیوانات دیگر یک فرقی دارد.این چلو کباب می خورد;  او کاه می خورد ; اما هر دو حیوانند . اینهایی که زیر بنای همه چیز را اقتصاد میدانند اینها انسان را حیوان می دانند.حیوان هم همه چیزش فدای اقتصادش است.زیر بنایهمه چیزش ]است [ الاغ هم زیربنای همه چیزشاقتصادش است.اینها انسان را نشناختند اصلا که چه هست.ما باید باورمان بیاید بهاینکه مملکت ما همه چیزش را فدا می خواست بکند برای اسلام.الان هم می آیند به منمی گویند,مکرر _دسته جمعی  ,تنهایی_که شما دعا کنید ما شهید بشویم.معقول است که بگوید من شهیدبشوم برای اینکه شکمم سیر بشود؟برای شکمش می خواهد شهید بشود؟! کسی معقول است کهتقاضای شهادت بکند برای شکمش؟ همچو معقول نیست این معنا,تقاضایشهادت برای اینکه ادراک کرده است که در شهادت موت نیست;یک حیاتجاوید است  ,برای حیاطجاوید است که این تقاضای شهادت می کند.زیر بنا توحید است,زیر بناعقاید حقه الهی است;نه زیر بنا شکمباشد.اینهایی که اقتصاد را زیر بنا می دانند ,  اینها منحط کردند انسان را از حد انسانیت به حدیک حیوانی ,مثل سایر حیوانات;این هممثل سایر حیوانات.

ودر کتب عرفان اسلامی (11جلدنویسنده :حسین انصاریان )که به عنوان کتاب داستان میخواندم امام خمینی رابینای راهمسیحای زمان بت شکن زمان ومکمل کامل میدانستندکه نویسنده گفته بود بارها وبارها بهدست بوسی ایشان نائل شده بودند

در زمان دولت آقای محمود بعد از ترور عده ای از دانشمندانهسته ای ایران, تلویزیون و رسانه های داخل ایران مرتب نشانمی دادند که ایرانی های بسیاری به (رشته مهندسی هسته ای ورشته های مربوط به علوموفنون  هسته ای)روی آورده اند , یعنی این افرادی که گویی با این عمل آرزوی شهادت نموده اند)که در مطالب بالا بیان شد به عنوان عوامل پیروزی انقلاب اسلامی ایراناز دیدگاه امام خمینی بیان شده است) ما نباید اجازه دهیم به خاطر مسئله اقتصادی ,دانشجویان نتوانند در رشته مهندسی هسته ای (nuclearengineer) به خصوص در مقطع phd تحصیل کنند.

خیلی ممنون_ان شاء الله موفق باشید_در پناه حق باشید.

 

 


آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
دست نوشته ها هزینه تبلیغات متنی نهال گیلاس#گیلاس بدون شاخه# نمایندگی سلمان فارسی همسفران satolila کرمانشاه کیوکوشین Christopher's blog یاسی جون your blog مطالب گوناگون